Jump to content
Honda Club Forum

Pravila foruma!

Lovre

PRAVILA FORUMA

 

Posu?ivanje korisni?kog ra?una je strogo zabranjeno.

 

Prou?ite forum i postove stavljajte u ispravni podforum.

 

Molimo vas da koristite search opciju. Dosta pitanja je ve? postavljeno i na njih odgovoreno. ?ak i ako nije odgovoreno, bolje je podignuti stari topic nego otvoriti novi s istom temom. U redu je podi?i temu 'iz mrtvih' ako planirate dodati svje?e mi?ljenje ili informacije, ali podizanje starih tema bez valjanog razloga je neprihvatljivo.

 

Nemojte raditi postove samo da bi rekli nekome da koristi search opciju. U redu je odgovoriti na pitanje i usput uputiti nekoga da ubudu?e koristi search.

 

Off topic je zabranjen. Jako je va?no dr?ati se teme. Svaki topic mo?e lagano skrenuti s teme, ali problem nastaje kada ljudi stvaraju postove da bi ispali smije?ni, te na taj na?in uni?tavaju topic ili kada totalno skrenu s teme koja je u naslovu topica.

 

Pi?ite samo to?ne informacije. Jako je va?no da su napisane informacije provjerene i to?ne, pogotovo u tehni?koj sekciji, jer kriva informacija mo?e dovesti do nepotrebnog tro?ka ?lanova koji ?itaju, koji ?e ili kupiti krivi dio, ili zbog krive informacije o?tetiti svoje vozilo.

 

U svojim postovima i avatarima nemojte koristiti slike ili bilo kakve sadr?aje uvredljivog, ilegalnog ili na bilo koji drugi na?in neprihvatljivog karaktera.

 

U potpisima (signature) budite odmjereni. Nemojte koristiti prevelike slike, slike neprihvatljivog sadr?aja, velike fontove i nemojte natrpavati nepotrebne informacije u potpis. Slo?ite potpis tako da svojim postom (i samim time potpisom) ne naru?avate izgled topica i foruma i da ne odvra?ate pa?nju sa topica na va? potpis. Tekstualni sadr?aj potpisa tako?er mora biti u skladu s pravilima foruma.

 

Oglasi su namijenjeni za ?lanove koji kupuju ili potra?uju Hondu i dijelove za Hondu. U forumu OSTALO dozvoljeno je ogla?avati i ostale japanske marke vozila te dijelove za iste. Ogla?avanje ne-japanskih marki vozila je strogo zabranjeno. U podforumu OSTALO dozvoljeno je prodavanje svih stvari koje nisu vezane za automobile. Svaki prodava? je du?an dati to?ne informacije o onome ?to prodaje. Klub funkcionira kao zajednica ljudi koji poma?u jedni drugima, i zato ?e bilo kakav poku?aj podvale lo?e robe rezultirati sankcijama. Bump oglasa je dopu?ten svakih 5 dana na na?in da se stisne gumbi? BUMP THIS TOPIC pri vrhu oglasa.

 

Nemojte nabijati postove da bi dobili vi?i rank. To vas ne?e dovesti do vi?eg ranka jer rank se ne dobiva samo postovima, nego i vremenom provedenim na forumu. Beskorisno nabijanje postova ?e biti sankcionirano.

 

Zlatno pravilo: 'Ako ti se ne svi?a, nemoj klikati'. Po?tujte jedni druge i poka?ite zrelost i dozu po?tovanja u svakom trenutku. Ne nazivajte jedni druge imenima, nemojte prijetiti i nemojte dolaziti na forum raditi gluposti i provocirati. U redu je ne slagati se s nekim, u redu je nekome re?i da mu je auto ru?an ako je tra?io mi?ljenje, ali sve se mo?e re?i na lijep na?in.

 

Strogo je zabranjeno dogovaranje ilegalnih utrka, dogovaranje skupova koji ?e zavr?iti ilegalnim utrkama ili dogovaranje bilo ?ega vezanog uz ilegalne utrke.

 

Zabranjeno je bilo kakvo kr?enje zakona Republike Hrvatske (posebno skre?emo pa?nju na pozivanje na mr?nju ili diskriminaciju, zagovaranje ili veli?anje kaznenih dijela ili pozivanje na po?injenje istih, kr?enje autorskih prava, te pedofiliju, mu?enje ?ivotinja i sl.)

 

Ako po?tujete pravila, ne?ete imati nikakvih problema na ovom forumu. Za kr?enja pravila ?e se dobivati warn. Nakon dva warna slijedi privremeni ban na nekoliko dana, ovisno o odluci vodstva. Nakon prvog bana, bit ?ete pu?teni natrag na forum. Ako nastavite kr?iti pravila, primjenjivati ?e se jednako ka?njavanje dok se ne nakupi maximalnih pet warnova koji za sobom vuku stalni ban. Isto tako, ukoliko netko bude baniran dva puta u kratkom vremenskom razdoblju, drugi ban ?e vjerojatno biti za stalno. Ako se registrirate samo da bi provocirali, va? account ?e biti trenutno obrisan. Isto tako je va?no napomenuti da mo?ete biti banirani bez prija?njeg upozorenja, ukoliko po?inite ve?e kr?enja pravila foruma ili se upustite u javni konflikt s ?lanovima. Takav ban je uglavnom kratkotrajan, i slu?i kao malo hla?enje dok se ne smirite. Ako se ve? banirani ?lan ponovno registrira pod drugim nickom, bit ?e bez upozorenja ponovno brisan. Nemojte prenositi na forum poruke baniranog ?lana, jer je on s razlogom baniran.

 

Sve odluke o sankcioniranju ?lanova ?e donositi vodstvo. Niti jedan ban ne?e biti dodijeljen kao odluka jednog admina nego kao odluka ve?ine.

 

Svaki post na ovom forumu u trenutku objavljivanja postaje vlasni?tvo kluba. Zahtjeve za brisanjem korisni?kog ra?una i svih postova korisnika ne?emo uva?avati jer se time naru?ava smisao foruma i rasprava na forumu. Zato nemojte na forumu pisati ne?to zbog ?ega bi poslije mogli imati bilo kakvih problema ili neugodnosti.

 

Svi postovi na forumu su isklju?ivo odraz razmi?ljanja i stavova njihovih autora, a ne vlasnika HondaClub foruma i njegovog vodstva. Oni se ne mogu smatrati odgovornima za njihov sadr?aj. Vodstvo foruma konstantno ure?uje forum na na?in da se nepo?udni postovi bri?u, a prijestupnici sankcioniraju, no mo?da ?e neke postove predvidjeti ili ih ne?e uo?iti na vrijeme. U takvim slu?ajevima molimo za razumijevanje i ako ?elite pomo?i, slobodni ste svaki post za koji smatrate da kr?i pravila prijaviti moderatoru klikom na tipku REPORT koja se nalazi ispod posta.

×
×
  • Create New...