Jump to content
Honda Club Forum

Auto Kre?o - Hrvatska


Recommended Posts

Auto Kre?o <- web


Popust za ?lanove 15% na usluge i proizvode u cijeloj Hrvatskoj.

Prodajna mjesta


Poduze?e Auto Kre?o osnovano je 1991. kao i ve?ina privatnih tvrtki u to doba koje je obilje?ilo po?etke privatnog poduzetni?tva u Hrvatskoj. Iako je taj period zbog po?etka rata bio vrlo te?ak za poslovanje, priliku za proboj na novo tr?i?te vidio je Monroe, najve?i svjetski proizvo?a? amortizera.

Posted Image U samom po?etku bio je to te?ak posao, jer je amortizer tada kao proizvod bio slabo zastupljen u biv?im trgovinama autodijelova i svijesti voza?a o sigurnosti. Tako?er, do po?etka 90-ih u Hrvatskoj su prevladavala Zastavina i isto?noeuropska vozila, a tek u to doba je liberaliziran uvoz novih, a pogotovo rabljenih automobila iz Europe. Vozni park se stoga ubrzo po?eo mijenjati, a kao posljedica toga nastala je potreba za rezervnim dijelovima. Iz tog razloga, Auto Kre?o, nakon ?to je postao generalni zastupnik za Monroe amortizere, po?inje pregovore i s drugim poznatim proizvo?a?ima autodijelova te ubrzo na hrvatsko tr?i?te dovodi neke od najeminentnijih u bran?i.

Ve? u to doba Auto Kre?o prelazi lokalne okvire i po?inje stvarati mre?u distributera po Hrvatskoj. Tr?i?te taj korak odli?no prihva?a, a samim time tra?i i nove programe, jer je vozni park nakon uvoza "svega i sva?ega" vrlo ?arolik i sve ga je te?e servisirati. Slijede?i velik korak u poslovanju bio je 1996. kada se tvrtka seli na novu lokaciju, ali i ve?i prostor gdje ostajemo do 2001. godine kada smo preselili u vlastitu zgradu u Biokovskoj 1b.

Posted Image Ovdje su na 4500 kvadratnih metara privremeno zadovoljene potrebe poslovanja. Pro?ireno je skladi?te koje sada ima vi?e od 60.000 razli?itih proizvoda, i 800.000 komada robe na zalihi. Maloprodaja i veleprodaja imaju primjereniji i ve?i prostor, a pro?ireni su odjeli za nabavu i analizu proizvoda, te marketing i ra?unovodstvo. Do dana?njih dana radimo s vi?e od 60 dobavlja?a, pa tako prodajni program pokriva 99% voznog parka na na?im prometnicama. U taj vozni park spadaju automobili europskih, japanskih, korejskih, ali i pojedinih ameri?kih proizvo?a?a. Budu?i da ve?ina na?ih dobavlja?a aktivno sudjeluje u konstrukciji i proizvodnji dijelova za prvu ugradnju, u prilici smo zadovoljiti sve nove modele automobila s rezervnim dijelovima zahvaljuju?i pristupu novim tehnologijama.

Posted Image Uz sjedi?te u Zagrebu, tvrtka Auto Kre?o danas ima 27 vlastitih poslovnica s maloprodajom i veleprodajom. Zajedno s mre?om od 6 ugovornih distributera izravno smo prisutni u vi?e od 40 gradova, a na?e proizvode kupuje vi?e od 2500 autoservisa i trgovina ?irom Hrvatske. Svi kupci (servisi i trgovine) na podru?jima koja pokriva Auto Kre?o izravno ili putem distributivnih centara imaju besplatnu dostavu robe dva ili vi?e puta dnevno. Auto Kre?o ima i tim od 15 djelatnika na terenu koji svakodnevno prate zahtjeve tr?i?ta, poma?u kupcima u edukaciji, prezentiraju kompletan program i dr. Na? vozni park broji vi?e od 80 osobnih i dostavnih vozila te kamiona koji godi?nje prelaze vi?e od 2.500.000 kilometara. Velika je vrijednost i u ogromnoj mre?i od 40 Auto Stop servisa koji su opremljeni najmodernijim alatima i tehnologijom za dijagnosticitanje i uklanjanje kvarova na svim vrstama vozila.

Mnogo napora i sredstava kroz sve ove godine ulo?eno je u promociju i podizanje svijesti voza?a o ispravnom automobilu kao preduvjetu za sigurnu i bezbri?nu vo?nju. Provedeno je bezbroj akcija s naglaskom na sigurnost. Za mehani?are su odr?ana brojna predavanja i prezentacije novih tehnologija alata i materijala. Niz godina smo prisutni na televiziji i drugim medijima. Za specijalizirane automobilisti?ke novinare ?esto prire?ujemo prezentacije proizvoda, tehnologija i akcija, kako bi ?itatelji i gledatelji, odnosno korisnici na?e robe i usluga bili pravovremeno informirani, budu?i da su svi na?i dobavlja?i posredno ili neposredno uklju?eni u procese razvoja novih automobila.

Posted Image Auto Kre?o danas zapo?ljava vi?e od 230 djelatnika, a taj broj iz mjeseca u mjesec raste. Prema svim relevantnim pokazateljima najve?a smo tvrtka u Hrvatskoj u distribuciji i prodaji auto dijelova i opreme sa zna?ajnim godi?njim porastima i novim investicijama. Dodatno k tome, novi projekti su vec uobli?eni i pitanje je mjeseci kada cemo ih realizirati na Va?e i na?e zadovoljstvo.
Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...